Strategia podatkowa a schematy podatkowe

Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 znalazły się kwestie dotyczące przekazywania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Kto będzie zobligowany do przedstawiania takich informacji?

Podatnikami obowiązanymi do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy są:

  • podatkowe grupy kapitałowe (nie mają znaczenia osiągnięte przychody),
  • inni podatnicy niż podatkowe grupy kapitałowe dla których wartość przychodu osiągniętego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (za rok 2020 w przeliczeniu na złotówki jest to kwota 230 740 000 zł przy średnim kursie NBP z 31.12.2020 EUR/PLN na poziomie 4,6148 )

Jaki jest zakres przekazywanych informacji o realizowanej strategii?

W ustawie nie ma zdefiniowanej strategii podatkowej. Należy zwyczajowo przyjąć, że strategia podatkowa to przede wszystkim sposób w jaki podatnik prowadzi politykę podatkową oraz rozliczenia podatkowe. Oczywiście z tak rozumianą strategią powiązane są określone procedury wewnętrzne przy pomocy których możliwe jest przygotowanie zestawu konkretnych decyzji, koncepcji rozwiązania określonych problemów i wyboru określonych działań mających zapewnić podatnikowi osiągnięcie założonych celów podatkowych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że wielu podatników nie posiada opracowanej lub zaktualizowanej wersji swojej strategii podatkowej. Z jednej strony nie ma wymogu formalnego posiadania takiego dokumentu, ale rozwiązania ustawowe w zakresie przekazywania informacji o realizowanej strategii z pewnością wymuszą opracowanie takich dokumentów u podatników.

Biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności zgodnie z wymogami ustawowymi należy uwzględnić w informacji o realizowanej strategii podatkowej następujące kwestie:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach dotyczących realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz opisanie kwestii związanych z dobrowolną współpracą z organami KAS,
  • informacje związane z realizacją przez podatnika obowiązków podatkowych wraz z informacją o liczbie przekazanych schematów podatkowych Szefowi KAS z uwzględnieniem podziału na podatki ,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi których wartość przekracza 5% sumy bilansowej oraz planowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz wiążącej informacji akcyzowej,
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową .

Bardzo istotną kwestią jest wyłączenie ustawowe w tym zakresie informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Ze względu na to, że nie zostały te elementy zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowych od osób prawnych podatnicy będą musieli odwoływać się do tych kwestii w innych ustawach.

Z pewnością w praktyce pojawi się wiele problemów co można uznać np. za tajemnice handlową i wielu podatników będzie w sporze z organami w zakresie przekazywanych informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W jaki sposób wymagania odnośnie informacji o realizowanej strategii podatkowej przekładają się na kwestie dotyczące schematów podatkowych?

Z pewnością podatnicy będą zmuszeni do analizy zgłoszonych schematów podatkowych oraz dodatkowej analizy posiadanych uzgodnień, które przyniosły im szeroko rozumiane korzyści podatkowe (audyt schematów podatkowych) .

W analizie uzgodnień w wielu przedsiębiorstwach będzie brany pod uwagę nie tylko rok 2020, ale również i lata wcześniejsze. Zawsze może być jakiś zaległy schemat podatkowy do zgłoszenia (często podparty dobrze umotywowanym czynnym żalem). W tym miejscu pojawia się strategiczne pytanie czy zaległe schematy po ich zgłoszeniu również należy pokazywać w zakresie prezentowanych informacji za dany rok podatkowy? Czy takie schematy oznaczać odpowiednio dodatkowo ? W informacji należałoby pokazać w takiej sytuacji :

  • ilość zgłoszonych bieżących schematów podatkowych w rozbiciu na podatki,
  • ilość zgłoszonych zaległych schematów podatkowych w rozbiciu na podatki.

Dodatkową kwestią jest posiadanie przez podatnika wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych (procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych). Ze względu na niejasności interpretacyjne zaleca się posiadanie takiej procedury wszystkim podatnikom zobligowanym do przekazywania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Celem oczywiście jest pokazanie, że podatnicy dochowują należytej staranności w zakresie identyfikacji i zgłaszania schematów podatkowych.

Jeżeli u podatnika rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym to generalnie pierwsze informacje o realizowanej strategii należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego do końca 2021 roku ( zachowując ostrożność należy przyjąć, że rokiem podatkowym za który będzie składana ta informacja jest 2020!) .

Dodatkowo należy umieścić informację na stronie internetowej podatnika i przekazać adres tej strony do naczelnika urzędu skarbowego w tym samym terminie, czyli do końca 2021 roku. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku grozi kara do 250 000 zł.

Szukasz wsparcia w obszarze schematów podatkowych? Skontaktuj się z nami!