Na jakie uzgodnienia zwrócić szczególną uwagę przy schematach podatkowych transgranicznych?

Identyfikacja schematów podatkowych transgranicznych jest skomplikowana i wymaga na początku zbadania warunków uzgodnienia opisanych w Ordynacji podatkowej (art. 86a § 1 pkt 12 ).

Uzgodnienie tak rozumiane powinno spełniać kryterium transgraniczne oraz kryterium głównej korzyści i posiadać którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w pkt 6 lit. a–h Ordynacji Podatkowej
(lub posiadać szczególną cechę rozpoznawczą).

Jakie uzgodnienia powinny zostać szczegółowo przeanalizowane u podatników pod kątem występowania potencjalnych schematów podatkowych transgranicznych?

Z punktu widzenia polskiego podatnika kluczowe będą z pewnością obszary dotyczące transakcji zagranicznych zakupu aktywów od podmiotów zagranicznych takich jak:

 • nieruchomości,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • środki transportu,
 • materiałów,
 • towarów,
 • surowców,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Pewne ryzyka występują również w przypadku sprzedaży przez polskich podatników wartości niematerialnych i prawnych podmiotom zagranicznym. Często pojawiają się problemy z ich wyceną. Należą do tej grupy:

 • znaki towarowe,
 • wzory użytkowe,
 • know-how,
 • bazy klientów,
 • bazy dostawców.

Z pewnością polscy podatnicy nabywają od podmiotów zagranicznych również usługi niematerialne. Powinny one być także przedmiotem szczegółowej analizy pod kątem identyfikacji potencjalnych schematów podatkowych transgranicznych. Warto zwrócić uwagę na usługi nabywane od podmiotów zagranicznych takie jak: zarządcze, doradcze, handlowe czy marketingowe.

Istotną kwestią są również wypłacane dywidendy podmiotom zagranicznym z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania oraz fakt posiadania wśród udziałowców zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Nie bez znaczenia jest również otrzymywanie zysków (dywidend) z kontrolowanych spółek zagranicznych przez polskich podatników oraz finansowanie działalności przez polskich podatników (zaciągnięcie pożyczki od podmiotu zagranicznego, emisja obligacji lub bonów korporacyjnych skierowana i objęta przez podmioty zagraniczne).

Ryzyko również niosą dla polskich podatników transakcje z podmiotami z rajów podatkowych takich jak: Seszele, Hongkong, Monako, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i inne.

Na szczególną uwagę przy identyfikacji schematów podatkowych transgranicznych zasługują również czynności związane z nabywaniem lub sprzedażą majątku zagranicznego w kontekście:

 • założenia zakładu zagranicznego,
 • nabycia udziałów/akcji w spółce zagranicznej,
 • sprzedaży udziałów/akcji spółki zagranicznej,
 • połączenia się z podmiotem zagranicznym,
 • przejęcia podmiotu zagranicznego,
 • zakupu/sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej zagranicą.

Z pewnością ze względu na specyfikę działalności polskich podmiotów znajdują się jeszcze inne obszary, które generują ryzyko powstania schematu podatkowego transgranicznego. Warto w tym miejscu bardzo szczegółową analizę przeprowadzić w sytuacji, gdy polscy podatnicy mają transakcje/uzgodnienia ze swoimi zagranicznymi podmiotami powiązanymi.

Szukasz wsparcia w obszarze schematów podatkowych? Skontaktuj się z nami!