Odroczenie płatności CIT w spółkach komandytowych do 30.04.2021 a schematy podatkowe

Zmiany w przepisach podatkowych, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2021 roku są kluczowe dla funkcjonujących spółek komandytowych. Do tej pory spółki te były transparentne podatkowo czyli nie były podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z tym podejściem podatnikami byli jej wspólnicy. To oni ustalali swoje przychody i koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku takiej spółki. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami spółki komandytowe zasadniczo stały się od 1 stycznia 2021 roku podatnikiem CIT. W ustawie jednak znalazły się rozwiązania, dzięki którym pojawiła się możliwość odroczenia płatności podatku CIT do 30 kwietnia 2021 roku i realnego wejścia w system podwójnego opodatkowania od 1 maja 2021 roku.

Pod koniec 2020 roku wielu wspólników spółek komandytowych zastanawiało się co robić ze zgłoszeniami w zakresie odroczenia płatności CIT i ewentualnego wydłużenia roku obrotowego.

Z przepisów podatkowych nie wynikało jednoznacznie czy, w jakiej formie i kogo należy zawiadomić o tym fakcie do 31 grudnia 2021 roku. Na podstawie wypracowanych w praktyce rozwiązań i doświadczeń wielu wspólników spółek komandytowych podjęło stosowne uchwały o odroczeniu płatności CIT i wydłużeniu roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 roku.

Oczywiście dodatkowo zostały zawiadomione o tych uchwałach urzędy skarbowe właściwe dla spółki komandytowej, jak również dla poszczególnych wspólników.

W wielu spółkach komandytowych w związku z podjętymi działaniami o odroczenie podatku CIT, pojawi się problem identyfikacji i zgłoszenia schematu podatkowego krajowego.

Zgodnie z definicją przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie podatnika spełniające kryterium głównej korzyści oraz posiadające ogólną cechę rozpoznawczą. Za schemat zostanie również uznane uzgodnienie posiadające szczególną cechę rozpoznawczą lub inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że odroczenie płatności podatku CIT w spółkach komandytowych może być uznane za szeroko rozumianą korzyść podatkową, a co za tym idzie konieczna będzie identyfikacja i zgłoszenie schematu podatkowego.

Oczywiście nie we wszystkich spółkach komandytowych wystąpi ryzyko pojawienia się schematu podatkowego. Najwyższe będzie w tych spółkach, które zostaną uznane za kwalifikowanych korzystających.

Zgodnie z definicją podatnik jest kwalifikowanym korzystającym w sytuacji gdy spełnione są następujące warunki:

  • przychody lub koszty albo wartość aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym lub bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro lub
  • udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro, lub
  • jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 updof lub art. 11a ust. 1 pkt 4 updop z podmiotem spełniającym kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Warto dokładnie przeanalizować każdą spółkę komandytową pod kątem występowania schematów podatkowych, w tym szczególnie w sytuacji gdy nastąpiło odroczenie płatności podatku CIT do 30 kwietnia 2021 roku.

Szukasz wsparcia w obszarze schematów podatkowych? Skontaktuj się z nami!