Identyfikacja schematów podatkowych przy pomocy ankiety

Identyfikacja schematów podatkowych krajowych oraz schematów podatkowych transgranicznych jest skomplikowana i wymaga sprawdzenia wielu obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego związanego z uzgodnieniami.

Najczęściej podatnicy mają problem z określeniem tych obszarów ryzyka podatkowego w których może pojawić się schemat podatkowy. Najlepiej w takiej sytuacji wykorzystać naszą ankietę!

Przy jej pomocy ustalimy czy podatnik jest kwalifikowanym korzystającym. Zbadamy uzgodnienia i wskażemy obszary występowania potencjalnych schematów podatkowych krajowych i schematów podatkowych transgranicznych. Określimy także czy występuje obowiązek posiadania procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Nasza ankieta jest prosta i intuicyjna. Przy jej pomocy możliwe jest rozwiązanie wszystkich problemów związanych ze schematami podatkowymi w Państwa podmiocie.

Poniżej prezentujemy fragment naszej ankiety.

               Forma organizacyjna podmiotu…………………….

Czy w poprzednim roku obrotowym wartość przychodów lub kosztów bądź suma aktywów przekroczyła kwotę 10 mln EURO ?

TAK/NIE

Czy w poprzednim roku obrotowym wartość przychodów lub kosztów przekroczyła kwotę 8 mln zł?

TAK/NIE

PYTANIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH

  1. Czy podmiot dokonywał zakupu aktywów takich jak nieruchomości, ruchomości: maszyny, środki transportu materiały, wyroby gotowe, surowce itp. od podmiotów zagranicznych?

TAK/NIE

Jeśli odpowiedz brzmi TAK proszę o podanie nazw krajów

  1. Czy podmiot przeprowadzał czynności w roku podatkowym związane z nabywaniem bądź sprzedażą majątku zagranicznego takie jak:
  • założenie zakładu zagranicznego,
  • nabycie udziałów/akcji w spółce zagranicznej,
  • sprzedaż udziałów/akcji w spółce zagranicznej,
  • połączenie, przejęcie podmiotu zagranicznego,
  • zakup/sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej zagranicą,
  • inne, jakie?

TAK/NIE

Ankieta powinna być wypełniona nie tylko w celu sprawdzenia bieżących uzgodnień w roku podatkowym 2021, ale również w zakresie zaległych schematów podatkowych krajowych i schematów podatkowych transgranicznych.

Skontaktuj się z nami! Odbierz ankietę!